Aktualności

Wpis nr 56 (34 z 34) Więcej wpisów | | Pierwszy

Udostępnij

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia

11.01.2021, 16:36:52

BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku,

ul. Ks. J. Popiełuszki 1

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2470).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694).

Pełna treść ogłoszenia w linku poniżej:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaKrasnik/document/698330/Zarz%C4%85dzenie-6_2021

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 lutego 2021 roku.

Szczegółowych informacji udziela Referat Edukacji

tel. 81 458 19 27; 81 458 19 14.