COVID-19

Drodzy Uczniowie, Rodzice

Informuję, iż dnia 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 roku poz. 824). Rozporządzenie przedłuża okres funkcjonowania szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r.

W dalszym ciągu zachowano dotychczas obowiązujące rozwiązania:

Jakub Tarnawski
p.o. Dyrektora


Regulamin Biblioteki Szkolnej

PROCEDURA PRACY SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. w KRAŚNIKU
W OKRESIE EPIDEMII NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Priorytety określające zasady pracy szkoły:

 1. Wytyczne dla publicznych i niepublicznych szkół opracowane przez MEN przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.
 2. Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki.

Organizacja zajęć w szkole:

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Pracownicy powyżej 60 roku życia, z grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosują rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (podwyższone obostrzenia zabezpieczeń osobistych i higieny oraz praca zdalna).
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Dyrektor szkoły


Procedura pracy Szkoły Muzycznej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Kompozytorów Polskich
na czas epidemii covid-19

§ 1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Uczniowie mogą korzystać z BIBLIOTEKI zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien założyć maseczkę, umyć i zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby.

§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA NUT (KSIĄŻEK)

 1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki, ksero i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
 2. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.
 3. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:
  • napisać na adres mailowy tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę;
  • osobiście, każdego dnia w godzinach 14.30 – 17.00 zostawiając swoje zamówienie na stoliku przy wejściu do biblioteki w ustawionym tam pudełku.
 4. W celu odebrania zamówionych nut (książek)należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia po godz.14:00 lub po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o realizacji zamówienia.

§ 3
ZASADY KSEROWANIA NUT (KSIĄŻEK)

 1. W celu skserowania nut należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:
  • napisać na adres mailowy tytuł nut z których ma być zrobione ksero, numery stron, ilość kopi swoje imię i nazwisko oraz klasę;
  • osobiście, każdego dnia w godzinach 14.30 – 17.00 zostawiając swoje zamówienie na stoliku przy wejściu do biblioteki w ustawionym tam pudełku.
 2. W celu odebrania zamówionego ksera nut należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia po godz.14:00 lub po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o realizacji zamówienia.

§ 4
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracane książki zapakowane i podpisane ( imię, nazwisko i klasa) należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się w bibliotece przy wejściu.
 2. Zwracane egzemplarze są poddane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 3. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 3 dni od dokonania zwrotu.

Procedura pracy Szkoły Muzycznej | Regulamin Biblioteki Szkolnej

Do pobrania: